SAMENWERKING SANANET EN CZ

Bij de implementatie en opschaling van digitale zorg is het belangrijk om samen te werken met betrokken partijen en krachten te bundelen. Sananet werkt niet alleen samen met partners binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Zorgverzekeraar CZ. Wij mochten voor onze nieuwsbrief namens CZ Menno Jansen (foto links) en Alexander Dröge (foto rechts) interviewen over hun visie op deze samenwerking en Digitale/Hybride zorg in het algemeen.

HET ONTSTAAN VAN DE SAMENWERKING

Menno Jansen en Alexander Dröge zijn beiden werkzaam bij CZ. Menno is strategisch programmamanager en houdt zich bezig met hoe we de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar kunnen houden met behulp van sociale en technologische innovaties. Alexander is projectleider binnen de Divisie Zorg. Hij houdt zich o.a. bezig met het versnellen van het gebruik van telemonitoring binnen de zorg. Over het ontstaan van de samenwerking tussen CZ en Sananet vertelt Menno het volgende: “Sananet en CZ werkten al jaren intensief samen binnen Zuyderland op het gebied van mijnIBDcoach. De implementatie van deze coach is voor zowel CZ als Sananet een kans geweest om te kijken hoe je binnen de gemaakte afspraken tussen verzekeraar en ziekenhuis op lange termijn de zorg gezamenlijk duurzaam kan transformeren om de maatschappelijke uitdagingen binnen de zorg te slechten. Dit heeft tijdens COVID een boost gekregen. CZ werkt via het 1-10-100 principe. Dit houdt in dat wij stoppen met losse kleinschalige pilots en echt willen kijken waar bewezen nieuwe zorgprocessen waarde kunnen toevoegen. De uitkomsten binnen het Zuyderland met mijnIBDcoach waren leerzaam en lieten potentie voor opschaling zien. Sananet heeft een breed portfolio van digitale toepassingen die binnen een ziekenhuis en vooral ook voor de patiënten waarde kunnen creëren. Tijdens het begin van de COVID periode hebben we samen een voorstel gemaakt voor ziekenhuizen om hen de kans te geven de stap te maken meerdere coaches van Sananet in te zetten. Hieruit is een innige samenwerking ontstaan.”

HOE ZIET DEZE SAMENWERKING ERUIT?

Tijdens de COVID periode gingen veel poli’s dicht en werd het daardoor steeds moeilijker om goede zorg te kunnen bieden. Veel ziekenhuizen zaten met de handen in hun haar. Wij wilden vanuit daar komen tot een goede samenwerkingsstrategie. We hebben gezamenlijk gekeken waar de komende jaren de grootste uitdagingen liggen en dit was voornamelijk binnen de chronische zorg: veel mensen zijn chronisch ziek, wachtlijsten zijn lang en deze populatie heeft meer behoefte aan zelfregie en een bredere kijk op gezondheid. Daarnaast waren er ook mogelijkheden voor deze groep omdat zorg op afstand kan worden geboden. We hebben na een gezamenlijke analyse 5 chronische aandoeningen benoemd die voor elke regio en elk ziekenhuis voor uitdagingen zorgen. Daarnaast hebben we gekeken welke aandoeningen groot zijn in schaal en waarbij de ziektelast hoog is, zodat we echt impact kunnen maken en hiervan kunnen leren. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende aandoeningen geselecteerd: IBD, hartfalen, COPD, hypertensie & oncologie. Ziekenhuizen konden vervolgens minimaal 2 aandoeningen kiezen waarmee zij aan de slag wilden gaan. De focus lag hierin echt op transformatie van deze zorgpaden en het was dus niet de bedoeling dat een pilot zou worden uitgevoerd met alleen maar een kleinschalige digitalisering van de huidige zorgpaden. We hebben samen met de ziekenhuizen en Sananet afspraken gemaakt over hoe de zorg vorm zou worden gegeven en wat je van elkaar kan verwachten en eisen. Vanuit het ziekenhuis moesten we bijvoorbeeld weten of de artsen welwillend waren om te transformeren naar hybride zorg  en of er voldoende capaciteit beschikbaar was om de patiënten en learnings te monitoren. Met Sananet zijn afspraken gemaakt over het pricing model en het delen van data. Wij als CZ hebben bijvoorbeeld aangeboden om sessies te begeleiden om tot de juiste meetindicatoren te komen op het gebeid van kwaliteit, toegankelijkheid en capaciteit/kosten. Op basis van een impactmethodiek die door CZ eerder is ontwikkeld samen met een ziekenhuis. Op deze manier weet je wat wel en wat niet werkt, en of en hoe je dit van elkaar kan kopiëren (“Proudly kopied from…).”

LEREN VAN EN MET ELKAAR

Het creëren van een lerend netwerk is een van de hoofddoelstellingen, hiervoor vertelt Alexander dat er 3 doelstellingen samen met de 3 deelnemende partners (ziekenhuis, CZ en eHealthaanbieder) destijds zijn opgesteld:

  1. Een versnelde deelname aan telemonitoring (50% van de patiënten die in aanmerking komen gebruikt de coach binnen 18 maanden).
  2. Kennis wordt gedeeld d.m.v. kennisdeel sessies en hiervan wordt een “geleerde lessen document” opgesteld.
  3. Impact wordt op een gestructureerde manier gemeten . 

Hij geeft aan dat CZ een boomstructuur heeft ontwikkelt waarmee je effecten kan meten, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van zorg. De harde KPI’s zijn uiteraard belangrijk geeft Alexander aan. Echter, de ervaringen die worden gedeeld tijdens de kennisdeelsessies zijn minstens zo belangrijk: ” De kennisdeelsessies worden erg op prijs gesteld door  ziekenhuizen. Iedereen pakt het anders aan en hierin is geen goed of fout, het is goed om naar elkaars ervaringen te luisteren  en vooral naar wat het doet met de zorgverleners. Binnen deze samenwerking zijn we echt op zoek naar co-creatie en luisteren we naar eenieder. We krijgen de kans om op een informele manier met elkaar te kijken waar we tegenaan lopen en hoe we opschaling en transformatie op de juiste manier kunnen faciliteren. ”

DOORPAKKEN

Buiten dat we al veel elkaar van hebben geleerd zijn er ook nog veel  uitdagingen waarover we nog met elkaar zoeken naar de juiste aanpak en is het belangrijk om door te pakken. Hierover wordt het volgende gezegd door Menno en Alexander: ”Voor COVID waren er weinig prikkels voor innovatie en was er weinig druk om te innoveren. COVID heeft bijgedragen aan de verspreiding van digitale zorg omdat zorg niet door kon gaan en er waren geen alternatieven. Drie tot vier jaar geleden waren er vooral discussies over of we het wel moesten doen en dat is nu veel minder. Mensen zijn ervan overtuigd dat digitale zorg bij kan dragen. De discussie gaat nu veel meer over hoe doe je dit goed en zorg je ervoor dat het op een veilige, duurzame manier wordt geïmplementeerd die ook betaalbaar is en blijft. Het totaalconcept van transformeren is nu de grootste uitdaging. ”Menno geeft aan  dat het Integraal Zorgakkoord (IZA)* de haak moet zijn om door te pakken. Menno vertelt het volgende: ”We hebben hoge ambities opgesteld die we samen met alle partijen in het zorgveld moeten gaan vormgeven. Als de ambitie hoog is moet daarmee ook de urgentie hoog zijn. We willen nu doorpakken door bijvoorbeeld verder op te schalen en meer ziektebeelden te includeren. We merken dat de inclusie een beetje stokt omdat sommige partijen uit gewoonte weer terug kunnen vallen op hoe we het eerst deden voor COVID. We gaan het IZA gebruiken om te kijken welke verdere afspraken we kunnen maken met ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de regio. We willen de samenwerking met ziekenhuizen nog verder intensiveren en vervolgens vorm gaan geven hoe we de zorg ook echt integraal in de keten bijvoorbeeld samen met huisartsen en ouderenzorg instellingen kunnen transformeren. Hierin is samenwerking in de regio met partners belangrijk. We willen de landelijke strategische ambities afpellen naar samenwerking in de regio. Doorpakken is keuzes maken en niet weer van vooraf aan beginnen.” 

 

*Het IZA is een samenwerkingsplan dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor meer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in Nederland. Betrokken partijen hebben dit akkoord ondertekent en hierin staan doelstellingen over hoe we de zorg gaan vormgeven. Er staat ook duidelijk in beschreven hoe je kunt transformeren naar meer hybride zorgpaden.

 

Bent u geïnteresseerd in een van de e-coaches van Sananet? Neem dan contact met ons op via info@sananet.nl of bel ons via 046-458 80 01.

Facebook
Twitter
LinkedIn