Disclaimer & Privacy statement

Privacy statement en cookiebeleid – Duidelijkheid over toegang tot en gebruik van persoonsgegevens

Sananet Care BV (verder genoemd als ‘Sananet’) gaat discreet om met de persoonsgegevens van de bezoekers c.q. gebruikers van de Website c.q. aanmeldingen mbt emailmarketing en/of demo-aanvragen en zal deze gegevens nooit zonder expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Sananet maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van de Website haar Website en het Portaal. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde (niet gepersonaliseerde) gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Sananet ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Sananet haar Website of Portaal aanpassen/verbeteren.

Disclaimer
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden:

Website
Alhoewel Sananet, alsmede haar dochtermaatschappijen en aan haar gelieerde vennootschappen redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Sananet geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

Verder aanvaardt Sananet geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van Sananet berust bij Sananet en/of de aan Sananet gelieerde vennootschappen.

Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Sananet.

Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Sananet geen invloed uitoefent of die niet door Sananet onderhouden worden. Sananet heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en Sananet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Sananet biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Sananet een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Sananet deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Sananet noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site.

Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden ‘zoals het is’ en ‘zoals het beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.

Sananet behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen. Als u deze voorwaarden niet volledig aanvaardt, adviseren wij het gebruik van de website te staken.

Identiteit
Sananet Care B.V. (Sananet)
Rijksweg Zuid 37 
6131 AL Sittard 
T +31 (0)46 – 458 80 01 
E info@sananet.nl 
I www.sananet.nl 
KvK: NL 30133416

Over Sananet
Sananet ontwikkelt en levert eHealth-oplossingen voor online zelfzorg van mensen met een of meer chronische aandoeningen. Deze oplossingen noemen we Sanacoaches of eCoaches en worden via ons internet platform SananetOnline aangeboden.

Zij hebben als doel de patiënt optimaal te begeleiden en monitoren met de focus op:
• Monitoren van klachten en symptomen
• Overdragen en toetsen van kennis
• Beïnvloeden van gedrag

Dit gebeurt in de vorm van dialoogsessies waarin patiënten online in gesprek gaan met hun eCoach. Deze informatie wordt gedeeld met hun behandelend arts of gespecialiseerd verpleegkundige. In feite is de eCoach de buddy van de patiënten in het zo goed mogelijk omgaan met hun ziekte en het verbeteren van therapietrouw. Tevens is de eCoach de virtuele collega van de behandelaars. Ga voor meer informatie over Sananet en onze eCoaches naar www.sananet.nl

Waarom gegevensuitwisseling?
Door middel van slimme algoritmes signaleert een eCoach bijvoorbeeld tijdig dat het minder gaat met de patiënt, of dat medicatie moet worden aangepast. Dan krijgt de behandelaar meteen een melding en wordt de patiënt geadviseerd contact te zoeken met een verpleegkundige of arts. Om deze begeleiding van patiënten mogelijk te maken is online uitwisseling van gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nodig. Met de eCoaches van Sananet wordt de gepersonaliseerde zorg elke dag effectief ondersteund.

Principes
Het goed beschermen van persoonsgegevens vinden wij, het team van Sananet, dan ook belangrijk. Onze principes zijn:
• Persoonlijke informatie blijft altijd van u. U kunt uw zorgverlener altijd vragen om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. 
• Voordat u een van onze producten in gebruik neemt, vragen we altijd eerst of u akkoord gaat met onze privacyverklaring.
• We verkopen persoonsgegevens niet. 
• We gebruiken uw gegevens enkel om onze eCoaches goed te laten werken en te verbeteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat een meting met SananetOnline naar een arts of verpleegkundige wordt verstuurd, of dat we een storing kunnen ontdekken en direct oplossen.

Opslag en toegang 
Het team van Sananet is zich zeer bewust van de privacy gevoeligheid van alle binnen haar organisatie verwerkte gegevens.

Servers die door Sananet voor het bewaren van persoonsgegevens worden gebruikt staan in data centers in de EU. Deze zijn altijd gecertificeerd volgens de ISO 27001 normen en dat betekent dat zij voldoen aan hoge standaarden van beveiliging.

Om er zeker van te zijn dat gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard, worden alle daartoe geldende wet- en regelgevingen gerespecteerd. We bewaren persoonsgegevens nooit langer dan het voor de zorgverlener minimale vereiste van vijftien jaar als ze niet meer nodig zijn. Op verzoek van een cliënt kunnen gegevens verwijderd worden.

Standaard hebben Sananet-medewerkers geen toegang tot de database waarin de persoonsgegevens staan. De ontwikkelaars en servicemedewerkers die belast zijn met verdere ontwikkeling en verbetering van de producten en systemen en oplossen van storingen hebben wel toegang. Zij staan onder geheimhouding.

Naast onze eigen applicaties maken we gebruik van software van andere bedrijven voor de beste service en dienstverlening, zogeheten SaaS-oplossingen. Met deze bedrijven hebben we een overeenkomst gesloten die voldoet aan de strenge eisen van de Europese Unie op het gebied van data.  En we zien er op toe dat zij persoonsgegevens gebruiken in lijn met de Nederlandse wetgeving.

Kwaliteit en keurmerken  
Om een goede beveiliging te waarborgen van alle informatie is Sananet als onderneming gecertificeerd met ISO9001:2015 en SananetOnline en de eCoaches met ISO27001 en NEN7510. Bovendien worden het platform SananetOnline en de SanaCoaches naar verwachting in de eerste helft van 2018 CE gemarkeerd als medisch hulpmiddel klasse 1. Door de coöperatie Zelfzorg Ondersteund – ZO! is SananetOnline goedgekeurd.

Back-up systeem 
De infrastructuur van onze producten en diensten wordt actief gemonitord en is dubbel uitgevoerd. Als er iets misgaat is er altijd een tweede systeem dat de taken kan overnemen. Sananet kan geen 100% uptime garanderen, maar over de laatste 12 maanden was de uptime toch hoger dan 99%.

Technische beveiligingsmaatregelen 
We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat: 
• Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht;
• Sterke wachtwoorden verplicht zijn;
• Er firewall beschermde servers (inclusief back-ups) worden gebruikt;
• Data via SananetOnline in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers wordt bewaard;
• Sananet een geïmplementeerd beveiligingsbeleid heeft en dit periodiek update en implementeert;
• Sananet een geïmplementeerde gedragscode heeft;
• Er geheimhoudingsverplichtingen in arbeidscontracten zijn meegenomen;
• Sananet indringeralarmen heeft geïnstalleerd;
• Er een veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden wordt gehanteerd;
• Two-factor authenticatie voor zorgverleners is ingeschakeld;
• Er wordt gecontroleerd op toegekende rechten;
• Toegang tot het systeem wordt gelogd en gecontroleerd;
• Er herstelprocedures worden gevolgd;
• Er een aangewezen beperkt aantal personen belast zijn met de uitvoering van de Verwerking van Persoonsgegevens. Zij zijn geautoriseerd om zichzelf toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens met toestemming van de klant/opdrachtgever;
• Geleverde dienstverlening door derden voldoet aan noodzakelijke certificeringen en minimaal aan de door Sananet gestelde SLA’s.

Verwerking persoonsgegevens

Patiënten
Via het platform SananetOnline vindt uitwisseling van (medische) gegevens plaats ten behoeve van de behandeling. Deze gegevens omvatten: NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mail adres, BSN nummer (bij koppeling met EPD), aandoening, en medische gegevens.

Medewerkers
Ten behoeve van de bedrijfsvoering verwerkt Sananet personeelsgegevens in de salarisadministratie, personeelsdossiers, wervings- en selectieprocedures, verjaardagkalender, alarmeringslijstjes en ARBO-dienst gerelateerde zaken. Van de medewerkers verwerkt Sananet: NAW gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, BSN nummers, kopie identiteitsbewijs, kopie VOG, geboortedatum, salarisgegevens, verzuimgegevens, gegevens m.b.t. het functioneren, gegevens m.b.t. ARBO gerelateerde zaken en curriculum vitae.

Overigens heeft Sananet een intern privacy beleid, waarbij de medewerkers worden geïnformeerd en bewust gemaakt van de gevoeligheid van de verwerking en het belang van privacy bescherming.

Overige relaties
Voor een goede bedrijfsvoering verwerkt Sananet van klanten/zorgverleners, leveranciers, relaties, en aandeelhouders ook: NAW gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, kopie identiteitsbewijs (inhuur, aandeelhouders), kopie VOG (inhuur), geboortedata (inhuur, aandeelhouders) en curriculum vitae (aandeelhouders).

Verwerkersovereenkomsten
Met haar leveranciers en afnemers heeft Sananet verwerkersovereenkomsten gesloten waarmee ervoor wordt gezorgd dat ook alle aan Sananet verbonden partijen minimaal volgens de normen van Sananet werken. Alle gegevens worden opgeslagen dan wel verstuurd binnen de Europese Economische Ruimte en alle verwerkingen vallen onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daardoor tevens onder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie.

Contact en klachtrecht
Voor vragen, verzoeken tot inzage, wijziging, intrekken toestemming, verwijdering of klachten kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Sananet via het algemene telefoonnummer 046 – 458 80 01 of via email info@sananet.nl

Voor klachten kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) op telefoonnummer 0900-2001201.